+373 22 005-555

1. Este posibil să intrați în UE cu pașaport moldovenesc fără a deschide viză Schengen?

Din 28 aprilie 2014, Republica Moldova a devenit prima țară din CSI care a primit un regim fără vize cu UE.

2. Ce țări din UE sau cele asociate cu zonele Schengen pot vizita?

Toate țările UE incluse în zonele Schengen, adică Austria, Belgia, Ungaria, Grecia, Germania, Danemarca, Spania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Finlanda, Franța, Republica Cehă, Suedia și Estonia.

Țări care nu au primit statutul complet al țărilor Schengen. Precum Cipru, Bulgaria, România (granița cu Republica Moldova).

Asocierea cu spațiul Schengen — Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Elveția.

3. Cetățeni ai căror țări pot obține cetățenia Republicii Moldova?

Acest lucru nu este indicat în legea cetățeniei Republicii Moldova, respectiv, cetățenii oricărei țări pot obține cetățenia Republicii Moldova, dacă există temeiuri legale.

4. Cine are dreptul să primească sau să redobândească cetățenia Moldovei?

LEGEA № 1024
din 02-06-2000

Despre Cetățenia Republicii Moldova

Articolul 11. Dobâ ndirea cetăţeniei prin naştere

(1) Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:

a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;

b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi sau beneficiari de protecţie internaţională;

c) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid sau beneficiar de protecţie internaţională, iar celălalt este cetăţean străin, cu condiția că, la momentul nașterii, cel puţin unul dintre părinţi deţine drept de şedere sau beneficiază de protecţie internaţională acordate de autorităţile competente ale Republicii Moldova ori este recunoscut apatrid de autorităţile competente ale Republicii Moldova.

(2) Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atât timp cât nu este dovedit contrariul, până la atingerea vârstei de 18 ani.

Articolul 12. Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

(1) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobândit cetăţenia conform prezentei legi.

(2) Sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;

b) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;

c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;

Articolul 13. Dobândirea cetăţeniei prin adopție

(1) Copilul apatrid dobândeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin adopție dacă părinții adoptivi (părintele adoptiv) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.

(2) Asupra cetăţeniei copilului apatrid adoptat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, părinții adoptivi. În cazul în care părinții adoptivi nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.

(3) Copilul cetăţean străin adoptat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 14. Cetăţenia copilului în cazul nulităţii sau anulării adopției

În cazul declarării nulităţii sau al anulării înfierii copilului apatrid sau cetăţean străin, acesta este considerat că nu a fost niciodată cetăţean al Republicii Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.

Articolul 15. Cetăţenia copilului asupra căruia este stabilită tutela

(1) Copilul apatrid care se află sub tutela cetăţenilor Republicii Moldova devine automat cetăţean al Republicii Moldova.

(2) Copilul apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt apatrid devine automat cetăţean al Republicii Moldova.

(3) Asupra cetăţeniei copilului apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, tutorii. În cazul în care aceştia nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele lui. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, se cere consimţământul lui, autentificat de notar.

(4) Copilul cetăţean străin care se află sub tutela soţilor ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin.

Articolul 16. Redobândirea cetăţeniei

(1) Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)-d).

(2) Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. c) nu o mai poate redobândi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobândi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

Articolul 17. Condiţiile naturalizării

(1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat și are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:

a) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;

c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;

d) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv părinți adoptivi sau copii adoptați) cetăţeni ai Republicii Moldova.

e) cunoaște destul de bine limba de stat, pentru a se integra în societate;

f ) are surse legale de existență

g) își pierde cetățenia sau renunță la cetățenia altui stat; dacă o are, cu excepția cazurilor în care pierderea sau refuzul este imposibilă sau nu pot fi solicitate în mod rezonabil.

(2) Procedura de evaluare a nivelului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat de către solicitantul cetăţeniei Republicii Moldova se stabileşte de Guvern.

Articolul 18. Nivelul cunoaşterii limbii de stat

(1) Se consideră că persoana cunoaşte limba de stat, dacă:

a) înţelege suficient limba uzuală, informaţiile cu caracter oficial;

b) discută şi răspunde la întrebări despre viaţa cotidiană;

c) poate citi şi înţelege suficient orice text cu caracter social, orice lege sau alt normativ;

d) poate scrie o expunere la o temă despre viaţa cotidiană.

(2) La examinarea cererilor de naturalizare, condiţia cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat nu se pune:

a) pensionarilor pentru limită de vârstă;

b) invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată.

Articolul 19. Cetăţenia copilului ai cărui părinţi dobândesc cetăţenia Republicii Moldova

(1) Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau apatrizi care dobândesc cetăţenia Republicii Moldova dobândeşte cetăţenia la aceeaşi dată cu părinţii.

(2) În cazul în care numai unul dintre părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî, de comun acord, asupra cetăţeniei copilului. În cazul în care părinţii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia, în cazul când există o declaraţie expresă în acest sens a părinţilor. În cazul copilului care nu a dobândit cetăţenia Republicii Moldova împreună cu unul dintre părinţi, acesta este în drept să o dobîndească ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, în temeiul în care cetăţenia a fost dobândită de către părinte.

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se cere consimţământul lui, autentificat de notar.

5. Dacă am renunțat la cetățenia Republicii Moldova, o pot restabili?

Aveți dreptul de a restabili cetățenia, dar trebuie să îndepliniți anumite condiții, unde una dintre principalele este absența problemelor cu legea.

6. Aveți nevoie de viză pentru a vizita țările din fosta Uniune Sovietică dacă aveți pașaport moldovenesc?

Nu este nevoie de viză.

7. De ce obțin cetățenii SUA sau Canada cetățenia Republicii Moldova?

Principalul factor — este repatrierea sau întoarcerea în Moldova sau obținerea unui pașaport moldovenesc pentru un regim fără viză cu țările CSI (Rusia, Kazahstan, Belarus, Ucraina etc.).

8. Este permisă dubla cetățenie în Republica Moldova?

Statul Moldova permite chiar și multicetățenia și nu este nevoie să renunți la altă cetățenie la obținerea unui pașaport moldovenesc.

9. Pot cumpăra un pașaport moldovenesc?

Până de curând, în Republica Moldova a existat un program — cetățenie prin investiții. În vara anului 2018, autoritățile moldovenești au introdus modificări la legea care reglementează mecanismul accelerat de eliberare a pașapoartelor de țară pentru investitorii străini care doresc să obțină cetățenia moldovenească printr-un program special. Îl poți „cumpăra”, având o sumă de 100 de mii de euro și mai mult. Dar în august 2019, a fost impus un moratoriu asupra acestei legi.

10. Cât costă obținerea cetățeniei moldovenești?

Taxa de stat pentru depunerea cererii de obținere/refacere a cetățeniei Republicii Moldova variază între 20-40 de dolari, în funcție de articolul de lege în baza căruia obțineți cetățenia. Dar pot exista costuri mari înainte de depunerea cererii, și anume pe parcursul întocmirii documentelor (traducerea în limba română cu atestare notarială, certificate de bună conduită, refacerea actelor prin instanță, obținerea documentelor de la arhive și registratură, servicii de avocați). și un avocat etc.). Fiecare pachet de documente are propriul său cost.

11. Cetăţenie moldovenească și rusă, poate?

În Rusia, cetățenia Moldovei este permisă ca a doua cetățenie, cu condiția ca, în termen de șase luni de la momentul obținerii cetățeniei Republicii Moldova, un cetățean rus să solicite în Rusia o a doua cetățenie.

12. Este greu să renunți la cetățenia moldovenească?

Renunțarea oficială la cetățenia moldovenească, este posibilă prin ordin al Președintelui Republicii Moldova. Procedura, în principiu, trece prin consulatul Republicii Moldova al țării a cărei cetățenie este primită de solicitantul care dorește să renunțe la cetățenia moldovenească. Termenul de renunțare la cetățenie este de aproximativ 1 an, costul este de câteva sute de euro.

Există cazuri în care oamenii pur și simplu au depus o cerere la notar atunci când au obținut cetățenia Federației Ruse și au trimis acest document la consulatul Republicii Moldova. Acesta este ceea ce prevede legea privind obținerea cetățeniei ruse. Acești oameni nu au renunțat la cetățenia moldovenească, deoarece aceasta este o cale prea ușoară. Acest proces este mult mai complicat și mai costisitor, la finalul căruia vine un document oficial cu ordin de la președinte de a renunța la cetățenie.

13. Cum pot afla dacă dețin cetățenia Republicii Moldova?

Aceasta puteți afla de sinestătător aplicând o cerere la consulatul Republicii Moldova sau la Agenția Servicii Publice (ASP). De asemenea cererea poate fi depusă prin procură.

14. Ajutor în obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Pot apela la o companie juridică?

Întreaga procedură de restaurare/repatriere a cetăţeniei moldoveneşti poate fi executată prin împuternicire prin intermediul unor firme specializate. Există foarte puţine firme în Moldova care au experienţă în acest proces.

Înregistrarea cetățeniei prin împuternicire crește șansele unui rezultat pozitiv. Pentru că, chiar dacă documentele au fost depuse, în timpul procesului de revizuire pot fi solicitate documente suplimentare. În Moldova, acest lucru se poate face mai repede și nu poate fi refuzat.

15. Obține cetățenia prin căsătorie? Este posibil?

Legea Republicii Moldova permite obținerea cetățeniei moldovenești dacă solicitantul este căsătorit oficial de mai mult de trei ani și are permis de ședere în Moldova pe baza cetățeanului soțului/soției al Republicii Moldova. În acest proces se mai adaugă un punct — acesta cunoaște limba română (examen oral și scris), cunoaște constituția și istoria.

16. Unde este examenul de limba română, istorie și constituție pentru obținerea cetățeniei moldovenești?

Ministerul Educației este responsabil pentru această procedură. Toate informațiile și programul de examinare, pot fi găsite pe site-ul oficial. Există întrebări și testări pe care le puteți studia în avans. Examenul are loc o dată pe lună.

17. Cum functionează restabilirea cetăţeniei moldoveneşti la Moscova?

În Rusia sunt mulți imigranți din Republica Moldova care au dreptul la restabilirea cetățeniei moldovenești. Această procedură se poate face prin Consulatul Republicii Moldova la Moscova.

Dar acest proces durează mai mult decât în Moldova, aproximativ 1 an, dacă parcurgeți toată procedura de la pregătirea documentelor până la obținerea pașaportului. Acest lucru poate fi benefic pentru cei care locuiesc în regiunea Moscovei, dar pentru alte regiuni ale Rusiei este mai bine să o faceți în Republica Moldova prin avocați pe baza unei procuri. Fiecare vizită la consulat necesită timp și bani.

18. Am nevoie cazier juridic?

Acest document este obligatoriu. Cazierul juridic trebuie depus din Republica Moldova și din țările a căror cetățenie are solicitantul la momentul depunerii, precum și din toate țările în care solicitantul are cetățenie și permis de ședere.

19. Sunt cetătean al Republicii Moldova. Dacă se naște un copil, devine automat cetățean?

Copilul devine cetățean al Moldovei, dar pentru aceasta este necesar să obțină certificatul de naștere moldovenesc și să elibereze un pașaport.

20. Cât timp poate fi analizată restaurarea/acordarea cetățenia Republicii Moldova?

Termenul de examinare pentru restaurarea/acordarea cetăţeniei moldoveneşti nu trebuie să depăşească un an, iar cererea de recunoaştere a cetăţeniei — şase luni.

21. Ce acte sunt necesare pentru a dobândi cetățenia Republicii Moldova?

(1) Pentru dobândirea cetăţeniei sau restabilirea cetăţeniei Republicii Moldova se depun următoarele documente:

a) cerere — chestionar;

b) curriculum vitae;

c) o adeverință de la locul de reședință al solicitantului care indică componența familiei acestuia;

d) primirea plății taxei de stat;

e) fotografii în formatul corespunzător;

22. Cum se realizează jurământul de credință față de Republica Moldova?

Această procedură se aplică persoanelor care primesc cetățenia ca urmare a naturalizării.

Articolul 39. Jurământul de credinţă faţă de Republica Moldova

(1) Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova sau care o redobândește va depune, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în faţa preşedintelui raionului sau primarului municipiului ori, după caz, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova, următorul jurământ de credinţă faţă de Republica Moldova:

,, Eu (numele, prenumele), născut la (data şi locul naşterii), jur să fiu cetăţean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfinţenie Constituţia şi celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi integritatea teritorială".

(2) Cetăţenia Republicii Moldova se dobândeşte la data depunerii jurământului.

Articolul a fost util?
4.9
Evaluări totale: 708.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...