+373 22 005-555

Perfectarea vizei de reședință în Moldova este posibilă numai în baza unei dispoziții, care reglementează eliberarea buletinelor de identitate și duce evidența populației. Potrivit actului respectiv, oamenii sunt înregistrați pentru a fi posibilă evidența numărului populației țării. Din aceste considerente deținerea vizei de reședință nu oferă dreptul de a întreprinde orice măsuri după placul său față de locuința în care este înregistrată o persoană.

Scopul de bază al vizei de reședință moldovenești este evidența numărului cetățenilor statului, astfel, actul respectiv nu oferă deținătorului niciun drept asupra spațiului locativ propriu zis.

Cetățenii moldoveni perfectează vize de reședință temporare sau de lungă ședere în cadrul instanțelor specializate de evidență. Străinii veniți în Moldova — nu fac parte din categoria cetățenilor țării și din aceste considerente sunt obligați să apeleze la o altă instituție — Biroul Migrație și Azil. Aici orice străin poate perfecta un permis de ședere cu ulterioare obținere a vizei de reședință.

Procesul de înregistrare este unul obligator pentru toate persoanele venite de peste hotare, însă fiecare din ele are dreptul a schimba adresa locului de trai indiferent de adresa indicată în viza de reședință. Procedura de înregistrare se efectuează doar într-un singur loc, chiar și în cazul în care persoana ce are nevoie de viză de reședință are în posesie mai multe spații de locuit și este proprietarul imobilului. Per general, perfectarea vizei de reședință nu ocupă mult timp.

După perfectarea vizei de reședință, toate datele cetățeanului ce a obținut înregistrarea sunt incluse într-un registru separat al evidenței populației statului. În cazul în care viza de reședință a fost modificată este necesar de a modifica suplimentar și buletinul de identitate. Regula respectivă se aplică doar pentru actele de tip nou din plastic, în cadrul cărora este indicată viza de reședință. În cazul documentelor de tip vechi — doar se face o mențiune suplimentară despre schimbarea vizei de reședință pe pagina fișei de însoțire a buletinului de identitate. Nu există necesitatea de a schimba actele de model precedent. Pentru efectuarea mențiunilor necesare și schimbului actelor din plastic este necesar de se adresa la Agenția Servicii Publica (ASP).

Se consideră valabilă doar ultima informație privind viza de reședință conform locului de trai sau de aflare, care a fost indicată în buletinul de identitate. Înainte de a începe procesul de perfectare a vizei de reședință pentru obținerea permisului de ședere, este necesar de a afla din timp lista exactă de acte necesare pentru înregistrare, iar consultația poate fi obținută la angajații Biroului Migrație.

Actele necesare pentru a obține viza de reședință

Pentru perfectarea înregistrării este necesar de a aduna un pachet de acte, printre care în mod obligatoriu trebuie să fie incluse:

 1. Buletinul de identitate de uz intern în Republica Moldova suplinit de viza de reședință temporară;
 2. Certificatul de confirmare a dreptului asupra spațiului de locuit în cadrul căreia este perfectată înscrierea. În unele cazuri poate fi folosit certificatul ce confirmă dreptul al unei anumite persoane de a folosi apartamentul sau casa respectivă;
 3. Chitanța de achitare a taxei de stat.

În cazul în care suprafața locativă în cadrul căreia o persoană are intenția să se înregistreze — nu se află în proprietatea acesteia, atunci va fi nevoie de acordul proprietarului/ proprietarilor imobilului respectiv. Mai mult decât atât, solicitantul este obligat să prezinte și acordul de la toți proprietarii acestui imobil.

Proprietarul spațiului locativ poate perfecta un acord personal sau să apeleze la serviciile reprezentantului său. Acordul respectiv trebuie perfectat în prezența persoanei responsabile pentru înregistrare. Se acceptă și perfectarea acordului în forma unei procure scrise, autentificate notarial. Persoana care se ia în spație împreună cu membrii care au atins vârsta de 18 ani și sunt înscriși la adresa respectivă — sunt obligați să semneze un acord în formă scrisă.

Înregistrarea în cadrul spațiului locativ cere și acordul în formă scrisă, semnat de către toți proprietarii imobilului respectiv. Cererea completată este depusă la agenție în propria persoană sau prin persoane împuternicite. În cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul solicitantului, este nevoie de a prezenta și o procură de împuternicire autentificată notarial. Odată cu înregistrarea, persoana respectivă va fi scoasă de la evidență după adresa precedentă, fapt ce nu se însoțește de o oarecare notificare specială scrisă.

Persoanele minore, nu au dreptul să depună personal cererea de înscriere. În astfel de cazuri cererea se depune de către tutore, mandatar sau reprezentant legal. În cazul lipsei părinților, cererea se depune de către angajații autorității tutelare.

Actele pentru spațiul locativ

Pentru a confirma faptul că Dumneavoastră aveți dreptul de înregistrare în cadrul unui spațiu locativ, este necesar să prezentați actele ce demonstrează dreptul de proprietate asupra spațiului de locuit sau dreptul de chirie. Actele necesare sunt următoarele:

 1. Notă de înregistrare la Serviciul Cadastral, care demonstrează dreptul de folosire a spațiului respectiv. Poate fi prezentat și contractul de donație, oricare alt document privind moștenirea sau actele privind vânzare-cumpărare a imobilului;
 2. Orderul, unde este menționat dreptul solicitantului de a locui la adresa respectivă;
 3. Contractul de închiriere și subînchiriere;
 4. Hotărârea instanței de judecată care recunoaște dreptul persoanei respective de a locui în casa/apartamentul situat pe adresa indicată;
 5. Extras din Cartea de Imobil, cu indicarea exactă a spațiului locativ și posibilității de înscriere a membrilor gospodăriei din sat;
 6. Petiție eliberată de către instituții anumite (angajații administrației). De exemplu acest act poate fi eliberat de către administrația unui orfelinat, Organizația Protecției Sociale, Centrul de Plasament Temporar al Persoanelor, instituțiilor de învățământ sau sanitar- medicale sau de către alte instituții speciale care activează în domeniul spațiilor locative;
 7. Decizia primăriei care aprobă toate modificările contractului de chirie a spațiului locativ ( în cazul schimbării angajatorului).

Scoaterea de la evidență

Scoaterea de la evidență poate fi efectuată în baza cererii individuale a persoanei care dorește să se dezică de înscriere sau este proprietarul imobilului. Potrivit legilor în vigoare, proprietarul imobilului poate scoate de la înscriere orice persoană înscrisă anterior în spațiul locativ respectiv. Mai mult decât atât, în procesul efectuării procedurii respective, prezența persoanei înscrise care urmează de a fi scoasă din lista persoanelor înscrie — nu este necesară. Proprietarul trebuie doar să prezinte buletinul de identitate instanțelor competente care fixează dreptul de folosire a spațiului locativ.

Însă, scoaterea de la evidență se poate efectua numai în baza anumitor temei, dintre care fac parte:

 1. Trecerea persoanei înscrise la o altă adresă sau aprobarea dreptului de imigrare;
 2. Trecerea spațiului locativ în posesia altei persoane. În acest caz proprietarul trebuie să scoată de la evidență toate persoanele înscrise la adresa respectivă. Procesul are loc în baza aplicării dreptului de moștenire sau în urma vânzării;
 3. Solicitarea din partea administrației instituției care are în proprietate spațiile locative. Acestea pot fi cămine, internate, aziluri pentru bătrâni și alte instituții;
 4. Scoaterea de la evidență a persoanei în urma deciziei instanței de judecată. Un astfel de act poate fi emis atunci când persoana în cauză are statutul de dispărută sau mutată peste hotarele țării. Pe lângă acestea, procesul respectiv poate avea loc în cazul când persoana este lipsită de dreptul de a se afla pe teritoriul țării sau lipsită de statutul de refugiat. Pierderea dreptului asupra spațiului locativ poate avea loc în cazul în care hotărârea instanței de judecată sau a altei instanțe abilitate — va intra în vigoare;
 5. Decesul persoanei înscrise. În cazul respectiv se prezintă certificatul de deces a persoanei înregistrate sau înștiințarea oficială despre decesul persoanei în cauză. E de menționat că în cazul în care persoana decedată a fost scoasă de la evidență de pe o adresă dar nu a fost înscrisă pe o altă adresă — buletinul de identitate al acesteia nu este valabil. La fel, sunt lipsite de valabilitate buletinele de identitate a persoanelor care nu dețin cetățenie sau viză de reședință. Fără o eventuală înscriere își pierd valabilitatea așa acte ca: buletinul de identitate a refugiatului, buletinul de identitate a persoanelor fără cetățenie, viza de ședere permanentă, etc.

În cazul introducerii datelor greșite ale persoanei, în registrul de evidență de stat — acestea pot fi modificate în decurs de 10 zile. Modificarea datelor greșite poate fi efectuată numai pe baza prezentării actului înregistrat. După aceasta, informația este confirmată în cadrul suplimentului buletinului de identitate sau documentul este înlocuit în totalitate.

Acțiunile necesare în cazul schimbării denumirii străzii

În cazul în care locul de trai a unei persoane rămâne intact, dar denumire străzii este schimbată, este necesar de se adresa la Biroul Migrație și Azil sau la Agenția Servicii Publice. Angajații instituțiilor respective vor înlocui buletinul de identitate, sau permisul de ședere al solicitantului introducând toate modificările apărute la schimbarea adresei.

În astfel de situații, nu este nevoie de a achita oarecare taxe de stat, toate cheltuielile fiind suportate din cadrul bugetului preconizat de către unitatea administrativ-teritorială.

Avantajele programării prealabile

Centrele multifuncționale efectuează deservirea cetățenilor conform programarilor prealabile. Orice persoană se poate programa la audiență — telefonic sau online. Potrivit datelor statistice jumătate din cetățenii solicitanți — se programează la centrele multifuncționale — în prealabil. Aplicarea unei astfel de scheme permite accelerarea procesului de depunere și ridicare a actelor iar pe lângă acestea — simplifică semnificativ lucrul angajaților. În cazul în care veți veni la instituția respectivă mai devreme, însă, fără o programare prealabilă — oricum veți fi nevoit să așteptați rândul fizic infernal. De menționat că în primul rând sunt deservite persoanele cu programare.

Implementarea sistemului de programare prealabilă a dus la nemulțumiri din partea persoanelor care au venit la sediul Centrului multifuncțional dis de dimineață, dar nu au reușit să ajungă la audiență. Însă, programarea prealabilă a fost creată pentru a exclude rândurile enorme în incinta instituțiilor care eliberează cetățenilor diferite tipuri de acte. Posibilitatea de programare la audiența specialistului și audiența la ora prestabilită — scutesc solicitantul de necesitatea de a sta în rând o zi întreagă.

Programarea prealabilă este accesibilă cetățenilor din 30 mai 2016. Dumneavoastră aveți posibilitatea de a vă programa la audiență în orice instanță care emite acte de stat ce adeveresc identitatea persoanei, accesând site-ul instituției respective — rubrica „programare online” sau printr-un apel telefonic.

Articolul a fost util?
4.6
Evaluări totale: 1432.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...